Δέξιος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Δέχσιος (5ος αι. π.Χ., Αθήνα, άπαξ)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία;- Ηράκλεια) 4ος αι. π.Χ., SEG XXVII 299

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
54
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV. Gounaropoulou & Hatzopoulos 1985, 70 σημ. 1. Για την προσωπογραφία βλ. Tataki 1998,  111 αρ. 3

Σχόλια: 

Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία στην Ιωνία τον 6ο αι. π.Χ. Τελευταία μαρτυρία στην Παμφυλία στα μέσα του 2ου αι. μ.Χ.