Δαζαῖος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Δαζέου (γεν., ελλην.-αυτοκρ. περ., Ιλλυρία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) αρχές 3ου αι. π.Χ., SEG XXIV 551b 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
5
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV

Σχόλια: 

Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία στην Πέλλα στις αρχές του 3ου αι. π.Χ. Τελευταία μαρτυρία στην Ιλλυρία την αυτοκρατορική περίοδο

Γεωγραφική διασπορά: