Δαμόνικος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Δαμόνιϟος (7ος π.Χ., Θήρα), Δαμόνεικος (2ος αι. μ.Χ. Θεσπιές, Βιθυνία, Λυδία, Ιωνία /2ος-3ος αι. μ.Χ., Αντιγόνεια)

Χρονολόγηση: 
ελλην. περ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) ελλην. περ., SEG XXXVI 609 = XXXIV 618 σημ. (2) Μακεδονία (Παιονία-Αντιγόνεια;) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Sp. 71 (1931), 98 αρ. 231

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
123
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV. Για την προσωπογραφία βλ.Tataki 1988, 365· Τataki 1998, 153 αρ. 36.

Σχόλια: 

Πιθανή πρωιμότερη αναφορά από τη Θήρα τον 7ο αι.π.Χ. Πρωιμότερες βέβαιες μαρτυρία από τη Λυκία τον 4ο αι. π.Χ. και τη Ρόδο τον 4ο/3ο αι. π.Χ. Τελευταία μαρτυρία από την Καρία τον 5ο-6ο αι. μ.Χ.