Δαμοκλῆς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Δαμοκλε̄ς (4ος αι. π.Χ., Τεγέα)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Πιερία-Δίον) 3ος αι. π.Χ., SEG XXXI 629, 4 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
143
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV. Για την προσωπογραφία βλ. Tataki 1998, 290, αρ. 8.

Σχόλια: 

Πρωιμότερη αναφορά από την Αρκαδία (Τεγέα) β΄μισό 5ου αι. π.Χ. Τελευταίες μαρτυρίες από τη Σπάρτη τον 3ο αι. μ.Χ