Δαμᾶς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Δαμᾶδος (γεν., 4ος αι. π.Χ., Κολοφών)· Δαμᾶδι (δοτ., 2ος αι. μ.Χ., Λυδία)· Δαμᾶι (γεν., 1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Ιωνία ) Dama (1ος π.Χ.-1ος μ.Χ., Κάτω Ιταλία, Σικελία)· Damas (1ος-2ος αι. μ.Χ., 2ος μ.Χ., Κάτω Ιταλία / 3ος μ.Χ., Μικρά Σκυθία)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 42-32 π.Χ., IG X.2.1.124.9 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
248
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV. Για την προσωπογραφία βλ. Tataki 1998, 510

Σχόλια: 

Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία από τη Σπάρτη στις αρχές του 7ου αι. π.Χ. Τελευταία μαρτυρία στη Λυδία τον 5ο-6ο αι. μ.Χ.