Δάφνη

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Dafne (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία), Dapna (1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Daphne (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία/ 1ος-2ος αι. μ.Χ., Σικελία), Daphine (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Dapne (2ος-3ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 304.2 και εικ. 304 (2) ΕΚΜ 1, Βέροια 316

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
32
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV. Για την προσωπογραφία βλ.Tataki 1988, 367, 368.

Σχόλια: 

Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία στη Φωκίδα τον 2ο αι. π.Χ. Τελευταία μαρτυρία στη Λυδία τον 3ο αι. μ.Χ.