Δάδης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Δάδεος (γεν., αυτοκρ. περ., 2ος αι. μ.Χ., Βιθυνία / 3ος αι. μ.Χ., Παιονία), Δάδεως (γεν., 2ος-3ος αι. μ.Χ., Βιθυνία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Παιονία-σημ. Negotino) 3ος αι. μ.Χ., SEG XXXVIII 713 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
6
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV

Σχόλια: 

Πρωιμότερες βέβαιες μαρτυρίες στη Μυσία και τη Βιθυνία την αυτοκρατορική περίοδο. Τελευταία μαρτυρία στη Μυσία τον 3ο-4ο αι. μ.Χ.

Γεωγραφική διασπορά: