Δάδας

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Δάδου (γεν.,  μέσα 4ου αι. π.Χ., Θράκη / μέσα 3ου αι. π.Χ., Αμφίπολη / ελλην. περ. Ίχνες)· Gaius Dada (αυτοκρ. περ., Φίλιπποι / 2ος-3ος αι. μ.Χ., Μικρά Σκυθία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
ελλην. περ.
αυτοκρ. περ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Ίχναι) ελλην. περ.;, IG II2.8944 (2) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) μέσα 3ου αι. π.Χ., Hatzopoulos 1991, 52 αρ. 12, 8· SEG XLI 566 (3) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) αυτοκρ. περ., CIL III 676 (= Pilhofer 346) (4) Μακεδονία (Σιντική;) 2ος αι. μ.Χ., IGB IV 2332 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
61
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV. Hoffmann 1906, 146. Για την προσωπογραφία βλ.Tataki 1998,113 αρ. 4· Osborne & Byrne 1996, 2638.

Σχόλια: 

Πρωιμότερες βέβαιες μαρτυρίες στη Θράκη και τη Θάσο τον 4ο αι. π.Χ. Τελευταίες μαρτυρίες στη Σκυθία και τον Κιμμερικό Βόσπορο τον 3ο αι. μ.Χ.  

O Hoffmann (1906, 146) το θεωρεί μικρασιατικό (;).