Αὐλούζενις

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Aulusanus (αυτοκρ. περ., 3ος αι. μ.Χ., Θράκη), Αὐλούξενις (αυτοκρ. περ., Θράκη), Αὐλούζενης (1ος-2ος αι. μ.Χ., Θράκη), Auluzeni (γεν., 2ος αι. μ.Χ., 3ος αι. μ.Χ., Θράκη), Auluzenus (2ος αι. μ.Χ., Ταυρίδα), Auluzenis (2ος αι. μ.Χ., Θράκη), Aulozenem (αιτ., 3ος αι. μ.Χ., Θράκη), [Ἀ]υλουζέν̣ε̣[ος]  (γεν., 2ος-3ος αι. μ.Χ., Θράκη), Αὐλούζενεις (2ος-3ος αι. μ.Χ., Θράκη), Αὐλόζηνις (3ος αι. μ.Χ., Θράκη), Αὐλόζενης (3ος αι. μ.Χ., Θράκη)

Χρονολόγηση: 
1ος-2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Σκιαζερήνοι) 1ος-2ος μ.Χ., SEG XLVII 936 (Pilhofer 509a) 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
71

Γεωγραφική διασπορά: