Αὐδωλέων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Αὐτωλέων (4ος-3ος αι. π.Χ., Παιονία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. μ.Χ.
4ος-3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Παιονία) 315-285 π.Χ., RE (-)· IG II2.654.12, 37 (= Syll3 371)·  SEG XII 263.2·  AMNG III (2), 203-205 αρ. 1-13 (2) Μακεδονία (Παιονία, Στόβοι) 3ος μ.Χ., Šašel, IL 1248

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
2

Γεωγραφική διασπορά: