Ἄττας

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

῎Αττα (γεν., ελλην. περ., Θράκη / 2ος αι. μ.Χ., Κιμμερικός Βόσπορος / 2ος-3ος μ.Χ., 3ος μ.Χ., Μικρά Σκυθία), Atta (1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), ῎Ατα (γεν., αυτοκρ. περ., Μικρά Σκυθία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) 3ος αι. μ.Χ., SEG XLV 753

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
60