Ἀσκληπιοδώρα

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀσσκληπιοδώρα (3ος αι. μ.Χ., Βέροια, Λυδία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. μ.Χ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 227 μ.Χ., ILeukopetra 72.10 (2) 239 μ.Χ., ILeukopetra 91.3 (3) Μακεδονία (Σιντική-Παρθικόπολις) 2ος/3ος αι. μ.Χ., IGB IV 2313 και πίν. 153

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
11