Ἀσιατικός

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Asiaticus (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ.,  Κάτω Ιταλία / αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία, Ιωνία / 1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία, Ιωνία / 1ος-2ος αι. μ.Χ., Σικελία /2ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία, Θράκη), Ἀσιατιχός (2ος αι. μ.Χ., Λυδία)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 1ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.68.24· 69.18· (2) IG X.2.1.69.32 (3) Μακεδονία (Μυγδονία-Καλίνδοια) μ. 98 μ.Χ., SEG XLII 582.49

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
85