Ἀριστονίκη

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀριστονείκη (2ος-1ος αι. π.Χ., Μυσία / αυτοκρ. περ., Κύπρος, Θεσσαλία, Βιθυνία / 1ος αι. μ.Χ., Λυδία / 2ος αι. μ.Χ., Κιμμερικός Βόσπορος / 2ος/3ος αι. μ.Χ., Ιωνία), Ἀρειστονίκη (αυτοκρ. περ., Αθήνα)

Χρονολόγηση: 
4ος/3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Δερρίοπος-Στύβερρα) 4ος/3ος αι. π.Χ., IG X.2.2.318

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
56