Ἀριστοκράτης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀριστοκράτε̄ς (5ος αι., π.Χ., Βοιωτία, Αθήνα), Ἀρισστοκράτης (4ος-3ος αι. π.Χ., Κύπρος), Ἀριστοκρατέω (γεν., 4ος αι. π.Χ., Κιμμερικός Βόσπορος), Aristocrates (2ος αι. μ.Χ., Ιωνία, Κόρινθος)

Χρονολόγηση: 
5ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
ελλην. περ.
5ος/4ος αι. π.Χ.
4ος/3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) 5ος αι. π.Χ., SEG XXXVIII 647· BE 1990, αρ. 464 (2) 4ος/3ος αι. π.Χ., ΑΔ 16 (1960) Μελ. σ. 82· SEG XXXIX 623· XLIII 444 (3) Μακεδονία (Δερρίοπος-Στύβερρα) 74 μ.Χ., IG X.2.2.325.25  (4) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) ελλην. περ;, SEG XXX 549 (5) Μακεδονία (Παιονία-Αστρέα) π. 230-200 π.Χ., BCH 45 (1921), 17III.69 (6) Μακεδονία (Χαλκιδική-Άκανθος) 5ος/4ος αι. π.Χ., SEG XLI 554

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
588