Ἀριστοκλέα

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀριστωκλέα (1ος αι. μ.Χ., Δελφοί), Ἀρειστοκλέα (2ος αι. μ.Χ., Θεσσαλία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Πιερία-Δίον) 213 μ.Χ., Μελετήματα Λαούρδα σ. 108 αρ. 6· Stud. Edson σ. 294 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
9