Ἀριστώ

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀριστό (6ος αι. π.Χ., Δήλος), Ἀριστοῦς (γεν., 4ος-3ος αι. π.Χ.,Ταυρίδα / 4ος/3ος αι. π.Χ., Ιλλυρία), Ἀριστ(ι)οῖ  (δοτ., 4ος αι. π.Χ., Αθήνα),  Ἀρισστώ (2ος αι. π.Χ., Αμφίπολη / ελλην.-αυτοκρ. περ., Φωκίδα), Ἀριστῶς (γεν., 2ος αι. π.Χ., Φωκίδα), Ἀρειστώ (5ος-6ος αι. μ.Χ., Αθήνα)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
ελλην. περ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) ελλην. περ., ΑΔ 24 (1969) Χρον., σ. 355 αρ. 4 (2) < Αθήνα 2ος αι. π.Χ., IG II2.8079 (3) Αμφίπολη; 3ος αι. π.Χ.,  SEG XXIV 609 (= XLIII 372 )

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
88