Ἀρίστανδρος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀρίσστανδρος (5ος αι. π.Χ., Άργος / 2ος αι. π.Χ., Κρήτη), Ἀριστάνδριος (πατρων. επίθ., 3ος αι. π.Χ., Βοιωτία), Ἀριστάνδρειος (πατρων. επίθ., 3ος αι. π.Χ., Θεσσαλία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
ελλην. περ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος αι. π.Χ.,  IG X.2.1.28.4 (2) Μακεδονία (Ορεστίδα-Λύκη) ελλην. περ., ΕΑΜ 179β· SEG XLIX 739 (πρβ. ΑΔ 17 (1961-2) Χρον. Πίν. 269β) (3) Μακεδονία (Χαλκιδική-Όλυνθος) < Αθήνα μέσα 4ου αι. π.Χ.,  IG II2.10020a 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
163