Ἀρχίδαμος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀρκίδαμος (3ος αι. π.Χ., Ρόδος)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
ελλην. περ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Χαλκιδική-Αντιγόνεια) ελλην. περ., Robert, OMS 2, 1296-1297 (2) Μακεδονία (Χαλκιδική-Όλυνθος) ;350 π.Χ., TAPA 62 (1931), 43 αρ. 2.3· Hatzopoulos 1988β, 80 (3) Μακεδονία (Χαλκιδική-Χαλκιδείς) 376-373 π.Χ., Robinson et al., 9ος τόμ., 68-71 αρ. 104-12· Αρχαία Μακεδονία 1, 254 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
128