Ἀρεσίας

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

hαρεσίας (5ος αι. π.Χ., Αθήνα), Ἀρεσίου (γεν., 5ος-6ος αι. μ.Χ., Φίλιπποι)

Χρονολόγηση: 
5ος-6ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) 5ος-6ος αι. μ.Χ., Feissel 1983, 242 (= Pilhofer 292)

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
25