Ἀνδρέας

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀνδρείας (4ος αι. π.Χ., Αθήνα), Ἀνδρήας (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Ιωνία / 2ος αι. μ.Χ., Βιθυνία / 3ος αι. μ.Χ., Θράκη / βυζ. περ., Ιωνία), Andrea (6ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Andreas (6ος αι. μ.Χ., Ιλλυρία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
5ος αι. μ.Χ.
6ος αι. μ.Χ.
4ος-5ος αι. μ.Χ.
5ος-6ος αι. μ.Χ.
4ος/5ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) 4ος/5ος αι. μ.Χ., SEG XLV 796.1 (= XXXVI 629· Pilhofer 42· πρβ. SEG XLVI 789) (2) ;5ος αι. μ.Χ., Feissel 1983, 247 (= Pilhofer 104· PLRE II (7)) (3) 5ος-6ος αι. μ.Χ., Feissel 1983 225 (= Pilhofer 353) (4) 4ος-5ος αι. μ.Χ., AE 1973, Χρον. σ. 39 (= Pilhofer 421) (5) Μακεδονία (Λυγκηστίδα-Ηράκλεια) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.97 (6) Μακεδονία (Μυγδονία) τέλη του 4ου αι. π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 147 (7) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 4ος-6ος αι. μ.Χ., Τεκμήρια 7 (2002), 101 αρ. 6 (8) 5ος αι. μ.Χ., Feissel 1983, 102B (9) 5ος-6ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.404 (= Feissel 1983, 69  (10) 532 μ.Χ., Feissel 1983, 133 (11) 5ος-6ος αι. μ.Χ., Feissel 1983, 165 (= SEG XLVII 1008) (12) ;6ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.793 (= Feissel 1983, 142) (13) Μακεδονία (Πιερία-Δίον) 4ος-5ος αι. μ.Χ., Παντερμαλής 1997, 44 (14) Μακεδονία (Σιντική-Παρθικόπολις) 6ος αι. μ.Χ., Beševliev 1964, 243.2  

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
222