Ἀναστάσιος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Anastasius (αυτοκρ. περ., Εύβοια / 3ος-4ος αι. μ.Χ., 6ος αι. μ.Χ., Σικελία), Ἀνναστάσιος (βυζ. περ., Κάτω Ιταλία), Ἀνασστάσιος (βυζ. περ., Μεγαρίδα)

Χρονολόγηση: 
5ος-6ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) ;5ος-6ος μ.Χ.,  ΑΔ 4 (1918) Παράρτ. σ. 31 (2) Μακεδονία (Οδομαντική-Σίρρα, σημ. Σέρρες) 5ος-6ος μ.Χ., Feissel 1983, 210 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
44