Ἄμμιν

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

῎Αμμειν (αυτοκρ. περ., 1ος-2ος αι. μ.Χ., Λυδία / 3ος αι. μ.Χ., Ιωνία, Λυδία), ῎Αμειν (3ος αι. μ.Χ., Ιωνία),  Ἄμιν (2ος ή 3ος αι. μ.Χ., Λυδία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 296

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
17

Γεωγραφική διασπορά: