Ἄλυπος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἄλιπος (1ος-2ος αι. μ.Χ., Κύπρος), Ἄλοιπος (2ος-3ος αι. μ.Χ., Βέροια), Alypus (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., 1ος αι. μ.Χ., αυτοκρ. περ., 4ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Halypus (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Alipus (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
4ος/3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος-3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 281 (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια;) 38 π.Χ., Robert 1936, 44, 21 (= IG XII Suppl. σ. 149) (3) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) 51 μ.Χ., SEG XLVI 744.10 (4) Μακεδονία (Δερρίοππος-Στύβερρα) 74 μ.Χ., IG X.2.2.325.52 (5) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ποτίδαια, Κασσάνδρεια) 4ος/3ος αι. π.Χ., SEG XXXVII 559.2 (= ΑΔ 22 (1967) Χρον. σ. 377 και πίν. 284 β) 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
79