Ἀλκαῖος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀλκε͂ος (1ος αι. μ.Χ., Λυδία), Ἀλκέος (3ος αι. μ.Χ., Αθήνα)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. μ.Χ.
3ος/2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 251 μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 137.9 (2) 251-264 μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 56.2· 137.9 (3) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 3ος/2ος αι. π.Χ., Hatzopoulos 1996, 2ος τόμ., 91-92 αρ. 75 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
68