Ἀκυλῖνα

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀκυλεῖνα (2ος αι. μ.Χ., Πόντος, Λυδία), Ἀκυλείνα (αυτοκρ. περ., Βιθυνία), Ἀκ̣υιλ̣εῖνα (100 μ.Χ., Πόντος)

Χρονολόγηση: 
5ος-6ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) 5ος-6ος αι. μ.Χ.,  Feissel 1983, 23 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
8