Αἰσχυλῖνος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Αἰσκυλῖνος (2ος αι. π.Χ., Κως), Αἰσχυλεῖνος (1ος αι. μ.Χ., Βιθυνία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1)  Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 239-229 π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 45.31  (2) Μακεδονία (Κάτω Παιονία-Ευρωπός) < Γόννοι τέλη 2ου αι. π.Χ., Helly 1973, 2ος τόμ., 31.4 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
18