Αἰνείας

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Αἰνήας (2ος-1ος αι. π.Χ., Θράκη / 1ος αι. π.Χ., Ιωνία, Αθήνα / αυτοκρ. περ., Λέσβος / 1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Μυσία 1ος αι. μ.Χ., Στύβερρα, Λυδία / 2ος αι. μ.Χ., Ιωνία), Αἰνίας (3ος αι. π.Χ., Κυρηναϊκή, 2ος-1ος αι. π.Χ., Μυσία / 3ος αι. μ.Χ., Λυδία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
ελλην. περ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) ελλην. περ., Δήμιτσας 1896, αρ. 904 (2) ;222-221 π.Χ., SEG XLVIII 812 (3) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 1ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 195 (4) Μακεδονία (Δερρίοπος-Στύβερρα) 74 μ.Χ., IG X.2.2.325.41 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
41