Αἴλιος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀέλιος (2ος-3ος αι. μ.Χ., Φίλιπποι), Αἴλειος (2ος-3ος αι. μ.Χ., Αιανή), ῎Ελιος (2ος-3ος αι. μ.Χ., Μυσία)

Χρονολόγηση: 
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ελίμεια-Αιανή) 2ος-3ος αι. μ.Χ., ΕΑΜ 16 (2) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Πίκουλας 2001, 127 αρ. 21 (Pilhofer 622)

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
9