Ἀγαθόπους

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Agathopus (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία / 1ος αι. μ.Χ., Σικελία, Θράκη, Κάτω Ιταλία / 1ος/2ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία, Σικελία / 2ος.3ος αι. μ.Χ., Φίλιπποι), Ἀγαθώπους (1ος αι. μ.Χ., Θεσσαλονίκη)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
4ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) 2ος/3ος αι. μ.Χ.,  CIL III 633 II a, 17  (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 1ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.259.21 (3) IG X.2.1.68.21.46 & 69.34 (4) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.1039.5 (5) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.726 (6) Μακεδονία (Πιερία-Δίον) ;3ος αι. μ.Χ.,  ILGR 192 (7) 4ος αι. μ.Χ.,  SEG XXXV 736 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
239