Ἀγαθάνωρ

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀγαθάνōρ (5ος αι. π.Χ., Αθήνα)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 3ος αι. π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 16A.9 (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Καλίνδοια) 329-326 π.Χ., SEG XXXVI (1986), 626     

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
26