Ἀφροδισιών

Είδος Ονόματος: 
Όνομα μηνός
Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 357/6 π.Χ., Hatzopoulos 1996, 2ος τόμ., αρ. 84.13 (= Hatzopoulos 1991, αρ. ΙΙΙ = SEG 41.557) (2) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι), πράξη αγοραπωλησίας, αδημοσίευτο ( (J. Coupry, CRAI, 1938, 186)

Βιβλιογραφία: 

Hatzopoulos 1991, 24-28, αρ. III·  Hatzopoulos 1996, 1ος τόμ., 158, 391· Hatzopoulos 1996, 2ος τόμ., 99-100

Γεωγραφική διασπορά: