Κατάλογοι

Συγγραφέας Παραπομπή
ΕΑΜ (Ριζάκης & Τουράτσογλου 1985)

ΕΑΜ 187, πίν. 74

Hatzfeld 1911

Hatzfeld 1911, 237-238, αρ. 6

IG X.2.1.38
IG X.2.1.262
IG X.2.1.244
IG X.2.1.243
IG X.2.1.242
IG X.2.1.241
IG X.2.1.238
Subscribe to Κατάλογοι