Περί του ελληνισμού των αρχαίων Μακεδόνων

Περίληψη: 

Το κείμενο, που αφορά το όλο ιστορικό-εθνολογικό θέμα της αρχαίας Μακεδονίας, στην εκδοχή της εποχής του συγγραφέα, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την πρώτη συνθετική θεώρηση της δομής της μακεδονικής στο κεφάλαιο που επιγράφεται «Γλωσσολογικαί ἀποδείξεις τοῦ Ἑλληνικοῦ χαρακτῆρος τῶν Μακεδόνων» (π.χ. με στοιχεία που απαντούν στην ελληνική είτε αποκλειστικά είτε και σε άλλες γλώσσες πλην των σλαβικών και των συγγενικών τους γλωσσών, όπως τα διπλά σύμφωνα ξ και ψ στην αρχή λέξης, η τροπή tj > σσ, αρσενικά ονόματα σε -τᾱς κ.ά.). 

Συγγραφέας: 
Χατζιδάκις, Γεώργιος
Τύπος Εγγραφής: 
Άρθρο
Γλώσσα Κειμένου: 
Ελληνική
Θεματική Περιοχή: 
Γλωσσολογία
Διάλεκτος: 
Βορειοδυτικές
Μακεδονική
Ημερομηνία Έκδοσης: 
1901
Έντυπο: 

Γλωσσολογικαί Μελέται 1

Τόπος Έκδοσης:Εκδότης: 
Αθήνα: Εκ του Τυπογραφείου Π. Δ. Σακελλαρίου
Σελίδες: 
33-114
Άλλη έκδοση/Αναδημοσίευση: 

1η δημοσίευση Αθηνά 8: 3-62 (1896) και Αθήνα: Τύπ. αδελφών Περρή, 1896. Αναδημοσιεύσεις: α) 1925, Αθήνα: Σιδέρης. β) Η Γλώσσα της Μακεδονίας. H αρχαία μακεδονική και η ψευδώνυμη γλώσσα των Σκοπίων, επιμ.  Γ. Μπαμπινιώτης, 63-112  (Αθήνα: Ολκός, 1992).γ) Αθήνα: Βιβλιοπωλείον Νότη Καραβία, 1992 δ) Η ελληνικότητα των αρχαίων Μακεδόνων (Αθήνα: Κάκτος, 2008)